Disclaimer


Algemeen
GardenSpace (Kamer van Koophandel 73584045), hierna te noemen GardenSpace, verleent u hierbij toegang tot www.gardenspace.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. GardenSpace behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
GardenSpace spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GardenSpace.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GardenSpace en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GardenSpace, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.